Chi tiết Pháp đánh chiếm Biên Hòa .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Pháp đánh chiếm Biên Hòa (1861 - 1862)

Thực hiện và bắn mặc Biên Hòa ngày 18 tháng 12 năm 1861

Diễn biễn lịch sử

Từ 14.12.1861 và kết thúc vào ngày 7.1.1862, Pháp đem quân đánh vào đồn Biên Hòa. Đây là cuộc chiến nằm trong chiến dịch Nam kỳ của người Pháp giai đoạn 1858 -1884. Mục đích chính của cuộc đánh chiếm là nhằm ngăn chặn các cuộc nổi dậy của phong trào kháng chiến và đề phòng những cuộc tiến công của quân triều đình Huế từ hướng Bình Thuận vào, hòng giữ vững sự đô hộ của người Pháp. Thời đó, Biên Hòa là tỉnh đầu tiên của Nam Kỳ lục tỉnh, khi đi từ Bình Thuận vào miền Nam. Năm 1808, vua Gia Long cho đổi là trấn Biên Hòa thuộc thành Gia Định. Năm 1836, vua Minh Mạng đổi là tỉnh Biên Hòa và cho xây dựng thành Biên Hòa vào một năm sau đó.Thành được xây bằng đá ong, kiểu Vauban. Chu vi dài 338 trượng, cao 8 thước 5 tấc. Ngoài thành có hào rộng 4 trượng, sâu 6 thước bao bọc xung quanh. Thành có 4 cổng và 1 kỳ đài.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
Lịch sử Việt Nam (1858 - cuối XIX),Nxb Giáo dục, 1979 Q. 3, Tập I, Phần 1.

Địa điểm liên quan

Gia Định (1698 - ?)

Gia Định là một địa danh cũ ở miền Nam Việt Nam. Trải bao biến cố, ngày nay, địa danh ấy chỉ còn dùng để chỉ khu vực trung tâm quận Bình Thạnh của Thành phố Hồ Chí Minh....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết